Секторен анализ на производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника в България

Производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника в Бългагия не е водещ отрасъл за страната. Прегледът представя обобщение на базата на изчерпателен анализ на всички предприятия за радио-, телевизионна и…