Секторен анализ на производството на пластмаси в България

Докладът разглежда производството на пластмаси в България с неговите подсектори и финансови резултати. Основа на анализа са най-актуални данни от Търговския регистър на България от май 2019 г., данни от…

Секторен анализ на енергетиката в България

Докладът разглежда енергийния сектор в България от гледна точка на производство и разпределение на електроенергия и предоставя преглед на действащите в енергетиката предприятия. От 2019 г. докладът се отличава с…