Секторен анализ на производството на изчислителни машини в България

Анализът предоставя преглед на предприятията, които произвеждат изчислителни машини в България. Докладът е изготвен на база най-актуални данни от Търговския регистър на България от юни 2019 г., данни от Националния…

Секторен анализ на производството на пластмаси в България

Докладът разглежда производството на пластмаси в България с неговите подсектори и финансови резултати. Основа на анализа са най-актуални данни от Търговския регистър на България от май 2019 г., данни от…