Archive for

June, 2019

Секторен анализ на производството на пластмаси в България

Докладът разглежда производството на пластмаси в България с неговите подсектори и финансови резултати. Основа на анализа са най-актуални данни от Търговския регистър на България от май 2019 г., данни от…