Archive for

July, 2019

Секторен анализ на производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника в България

Производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника в Бългагия не е водещ отрасъл за страната. Прегледът представя обобщение на базата на изчерпателен анализ на всички предприятия за радио-, телевизионна и…

Секторен анализ на производството на изчислителни машини в България

Анализът предоставя преглед на предприятията, които произвеждат изчислителни машини в България. Докладът е изготвен на база най-актуални данни от Търговския регистър на България от юни 2019 г., данни от Националния…