Секторен анализ на производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника в България

Производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника в Бългагия не е водещ отрасъл за страната. Прегледът представя обобщение на базата на изчерпателен анализ на всички предприятия за радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника в България.

Докладът е изготвен на база най-актуални данни от Търговския регистър на България от юли 2019 г., данни от Националния статистически институт за периода 2015-2019 г. и други публично достъпни източници.

От 2019 г. докладът се отличава с обновена структура и съдържание. Анализирани са размерът и структурата на сектора и подсекторите му, както и водещите предприятия във всеки един от тях, последните събития и актуалните тенденции. Описани са отраслите, които спадат към производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника, представени са статистики за общия брой предприятия заети в сектора, както и териториалното разпределение на предприятията и отраслите на територията на страната. Докладът предлага и анализ на финансовите показатели.

IndustryInform издава ежемесечно доклади в различни области на индустрията. Допълнителна информация вижте тук.

About the author

Dr. Mariana Damova is the CEO of Mozaika, a company providing research and solutions in the field of data science, reasoning with natural language semantics, and natural human computer interfaces, creativity enhancing applications, and research infrastructures for the humanities. Previously, she was a Business development Manager and a Knowledge Management Expert specializing in ontology engineering and linked data management at a world leading technology provider. She was instrumental in the successful winning and knowledge modelling of large data integration and management projects such as the Semantic Knowledge Base for The National Archive of the United Kingdom and Research Space for the British Museum, as well as European FP7 projects such as Europeana Creative and Multisensor. Her work focuses on the design and development of data integration infrastructures which allow efficient querying, access and navigation over linked data. She has managed the building of the official experimental Europeana SPARQL endpoint holding Europeana semantic data. Mariana holds a PhD from the University of Stuttgart and teaches semantic technologies and multimedia at the New Bulgarian University in Sofia. She regularly reviews books and articles for ACM ComputingReviews.com and has authored books and scientific articles in linguistics and semantic technologies. She has successfully lead international interdisciplinary teams and projects carrying technological risks, driven and managed change in engineering and operational contexts in North America and in Europe, and acquired the ability to leverage marketing requirements with knowledge intense technological solutions.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *