All posts in

IndustryInform Service

This category refers to posts that pertain to IndustryInform service.

Секторен анализ на производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника в България

Производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника в Бългагия не е водещ отрасъл за страната. Прегледът представя обобщение на базата на изчерпателен анализ на всички предприятия за радио-, телевизионна и…

Секторен анализ на производството на изчислителни машини в България

Анализът предоставя преглед на предприятията, които произвеждат изчислителни машини в България. Докладът е изготвен на база най-актуални данни от Търговския регистър на България от юни 2019 г., данни от Националния…

Секторен анализ на производството на пластмаси в България

Докладът разглежда производството на пластмаси в България с неговите подсектори и финансови резултати. Основа на анализа са най-актуални данни от Търговския регистър на България от май 2019 г., данни от…

Секторен анализ на енергетиката в България

Докладът разглежда енергийния сектор в България от гледна точка на производство и разпределение на електроенергия и предоставя преглед на действащите в енергетиката предприятия. От 2019 г. докладът се отличава с…

Секторен анализ на добивната промишленост в България

Докладът предоставя преглед на функциониращите в сектора индустриални предприятия в България. Разглежда се добивната индустрия, както и различни компании, заети с производство в отрасъла. От тази година докладът е с…

Секторен анализ на машиностроителната индустрия в България

Прегледът представя обобщение на базата на изчерпателен анализ на всички предприятия, заети в производството на домакински уреди в България според най-актуалните данни от търговския регистър. Той включва териториално разпределение на…